โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เลขที่ 2 อาคารยง ดีเวลล็อป ซ.ปุณณวิถี 31 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

AJLS

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย จัดตั้งโดย โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP) โดยเนื้อหาของหลักสูตรมุ่งเน้นทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สอนความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง เพื่อใช้อยู่ร่วมกับคนญี่ปุ่นและสามารถนำไปใช้ได้ในการฝึกงาน สถานประกอบการจริง โดยเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีประสบการณ์การสอนยาวนานและเป็นกันเอง ด้วยหลักสูตรและเทคนิคจากเรา ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาในการเรียนและได้ผลเร็วขึ้น ดำเนินการสอน และฝึกอบรม พัฒนาในหลักสูตรพิเศษในด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ ฝึกอบรมในด้านภาษาญี่ปุ่น ระเบียบ วินัย มารยาท และกฎระเบียบของสังคมญี่ปุ่น หลักสูตรการสอนจะประกอบด้วยการเรียนการสอนทั้งในโรงเรียน และในหอพักชายและหญิง ซึ่งสามารถรองรับนักเรียนได้กว่า 700 คน

" เป้าหมายของโรงเรียน "

พัฒนาแนวความคิด

พัฒนาแนวความคิดในการทำงานและการดำรงชีพโดยการฝึกฝนวินัยการวางแผนและการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ

พัฒนาทักษะวิชาชีพ

พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ

พัฒนาความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น

โดยครูผู้สอน เป็นคนญี่ปุ่น และคนไทยมากประสบการณ์กว่า 10 ปี

" หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น AJLS "

เนื้อหาของหลักสูตรAJLS ได้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะทางเพื่อผู้ฝึกงาน โดยมีเนื้อหาทั้งไวยากรณ์ คำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึกงาน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ในสถานประกอบการจริง และการดำเนินชีวิตได้จริง โดยจะทำการสอบ วัดระดับภาษาตลอดในการเรียน เพื่อประเมินผลความเข้าใจในเนื้อหา จะมีระยะเวลาในการเรียนทั้งสิ้นอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมทั้งหลักสูตรฝึกทบทวนเพิ่มเติมด้านการฟัง และการพูด สำหรับผู้ที่กำลังรอการยื่นเอกสารจนถึงวันเดินทาง เพื่อให้ผู้ที่กำลังรอการเดินทางได้ทบทวน และฝึกตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนประจำโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชียล้วนแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนผู้ฝึกงาน พร้อมทั้งได้พัฒนาหลักสูตรเฉพาะอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานานกว่า 10 ปี จึงมั่นใจได้ว่าระบบการสอนของเรา มีประสิทธิภาพสูงในการปลูกฝัง และให้ความรู้ความเข้าใจเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นโดยตรง


หลักสูตรการสอนของAJLS มีทั้งหมด 6 ระดับ (6 LEVEL)

โดยเริ่มต้นจากพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ระดับที่ 1 จนไปถึง ระดับที่ 6 (ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้) แบ่งเป็นแต่ละระดับมีดังต่อไปนี้ :
Level 1

อักษร HIRAGANA, KATANANA, การแนะนำตนเอง

Level 2 - 3

ไวยากรณ์ + สนทนา

Level 4 - 5

คำสั่งในการปฏิบัติบัตรงาน

Level 6

สนทนาทั่วไปในการทำงาน และเนื้อหาสำหรับระดับ N4

สิ่งที่นักเรียนจะได้หลังจากจบการศึกษา ของหลักสูตรAJLS

นักเรียนที่สอบผ่านหลักสูตรมาตราฐานของทางโรงเรียนจะมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อยในระดับ N5 และสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น ในระดับพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบง่าย ๆ ได้ทั้งยังสามารถปรับตัวให้เข้าใจและพัฒนาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็ว

ระเบียบ วินัย และมารยาทต่าง

การอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรม วินัย มารยาท และกฎระเบียบต่าง ๆ

เข้าใจการใช้ชีวิตตามวัฒนธรรม

เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมพื้นฐานของคนญี่ปุ่น

เตรียมความพร้อม

การเตรียมความพร้อมด้านสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ

ความรู้ ทักษะภาษาญี่ปุ่น

เพื่อสื่อสารกับการทำงานและการดำเนินชีวิต

การอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรม ระเบียบ วินัย และมารยาทต่าง

การอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรม วินัย มารยาท และกฎระเบียบต่าง ๆ เริ่มต้นสู่กระบวนการฝึกอบรมด้วยการเข้าใจถึงวิธีคิดในด้านจริยธรรม และคุณธรรม เพื่อจะไม่สร้างปัญหาใด ๆ พร้อมทั้งทำความเข้าใจกฎระเบียบ วินัย มารยาทต่าง ๆ เพื่อพร้อม ที่จะไปปฏิบัติตนในระหว่างการเรียนในโรงเรียน การเรียนรู้ระเบียบเข้าใจในการใช้ชีวิตตามวัฒนธรรม และระเบียบสังคมญี่ปุ่น จากนั้นนักเรียนจะได้รับการเรียนรู้ และปฏิบัติ ตั้งแต่เรื่องพื้นฐาน เช่น การทักทาย ความรู้ในเรื่องการใช้ชีวิตต่าง ๆ ในสังคมญี่ปุ่น

การเรียนรู้ และเข้าใจการใช้ชีวิตตามวัฒนธรรม ระเบียบสังคมญี่ปุ่น

เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมพื้นฐานของคนญี่ปุ่น และตลอดจนระบบระเบียบสังคมญี่ปุ่น ด้านการปฏิบัติในเรื่องวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยจะให้ปฏิบัติต่อครูผู้สอนทั้งในโรงเรียน และนอกสถานที่ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกฝนตนเองจนเกิดความคุ้นเคย

การเตรียมความพร้อมด้านสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ

ทางโรงเรียนมีระบบในเรื่องการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกฝนตนเอง ไม่เพียงการเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังจะต้องปฏิบัติด้วยความตั้งใจ และพยายามอย่างมีเป้าหมาย โดยแบ่งขั้นตอนต่าง ๆ อาทิเช่น
การอยู่ประจำที่หอพักระหว่างการเรียน เพื่อปรับสภาพจิตใจให้มีความพร้อมในการที่จะต้องฝึกงานที่ที่ไกลจากบ้าน และครอบครัว และป้องกันปัญหาโรคคิดถึงบ้าน
การพักหอพักรวม เพื่อปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อเรียนรู้การอยู่อย่างพึ่งพากันและกัน ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง ทั้งยังมีการจัดระเบียบในการพักอาศัยร่วมกันตลอดจนอาสาสมัครในการทำความสะอาดร่วมกันอีกด้วย
การออกกำลังกาย จะทำการฝึกการออกกำลังกายทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง เพื่อปรับสภาพร่างกายให้มีความพร้อมที่จะสู้งานที่หนักในอนาคตได้
ระบบยืนเรียน เพื่อฝึกความอดทนให้นักเรียนมีความคุ้นเคยในการที่จะต้องยืนทำงานในระหว่างการฝึกงานในโรงงานต่าง ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น

ความรู้ ทักษะภาษาญี่ปุ่น เพื่อสื่อสารกับการทำงานและการดำเนินชีวิต

ทางโรงเรียนจะมีการตรวจสอบและวัดผลตลอดระยะเวลาการเรียน เพื่อจะได้ยืนยันได้ว่า นักเรียนที่ผ่านการเรียนนั้น มีความเข้าใจ และมีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

" ความรู้สึกเด็กนักเรียนในโครงการ ATP "

 良い将来を築くためにATPと一緒に日本
での実習を成功しませんか。

มาร่วมกันสร้างความสำเร็จในการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยกันกับATPเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกันไหมคะ